Pregando o evangelho e preparando um povo

الشرق الأوسط في نبؤات الكتاب المقدس: